Kup e-podpis

Pytania i odpowiedzi

 • Odnowienia on-line

  Najczęstszą przyczyną błędu jest brak aktualizacji oprogramowania CryptoCard Suite na stanowisku klienta. Należy odinstalować CryptoCard Suite w Panelu sterowania przez funkcję "Dodaj/Usuń programy". Następnie należy uruchomić ponownie komputer i zainstalować wersję 2.00 CryptoCard Suite, która jest dostępna na stronie: https://www.kir.pl/szafir/ccs/cryptocardsuite_kir.zip. Kolejny krok to ponowne generowanie żądania.

 • Jeżeli po kliknięciu w przesłany link nie następuje żadna reakcja ze strony przeglądarki internetowej, prosimy o skopiowanie adresu dla certyfikatu kwalifikowanego: https://szafir.kir.com.pl/formularze/renewal-edit.action lub niekwalifikowanego: https://szafir.kir.com.pl/formularze/nq-renewal-edit.action do okna adresu przeglądarki, a następnie przejście na wybraną powyżej stronę.

  Powyższe adresy służą do generowania żądania odnowienia certyfikatu. Jeżeli po przejściu na stronę do generowania żądania komponenty SDK zostają zaktualizowane, a mimo to po kliknięciu w przycisk "Start" nie pojawia się okno informujące o odczytywaniu zawartości karty, należy upewnić się, czy wszystkie składniki systemowe zostały zaktualizowane zgodnie z instrukcją odnawiania certyfikatów drogą online.

 • Jeżeli w dostarczonej wiadomości znajdują się nieaktywne linki, wówczas do pola adresu przeglądarki należy skopiować jeden z poniższych linków i przejść na wybraną stronę. Powyższe adresy służą do uruchomienia aplikacji do osadzenia (zapisania) nowego certyfikatu na karcie:
  - https://szafir.kir.com.pl/formularze/download/RecertClntSetup.msi (aplikacja do zainstalowania na komputerze);
  - https://ozk2renew-p.szafir.kir.pl/recert/Recertyfikacja_Carbon.application (aplikacja uruchamiająca się samodzielnie w przeglądarce).

 • Program do osadzenia (zapisania) certyfikatu po zainstalowaniu na komputerze znajduje się w ścieżce:
  C:\Program Files\CryptoTech\Klient Recertyfikacji (należy pamiętać, że jeżeli CryptoCard Suite zainstalowany jest na innym dysku, to tam właśnie należy szukać Klienta recertyfikacji). Po przejściu do odpowiedniego katalogu należy uruchomić aplikację, klikając dwukrotnie na "ReClnt.exe". Drugim rozwiązaniem będzie kliknięcie w "Start" > Programy lub Wszystkie programy > CryptoTech > Klient recertyfikacji .

 • Przyczyną pojawienia się komunikatu może być użycie karty z innym certyfikatem niż ten, dla którego zostało złożone zamówienie lub niedostarczenie prawidłowo wypełnione zamówienie. W celu sprawdzenia przyczyny komunikatu prosimy o kontakt z Departamentem Kontaktu z Klientami - tel. 22 545 55 55 lub e-mail: .

 • Komunikat oznacza problem z nawiązaniem połączenia z powodu problemów z proxy. Przyczyną błędu może być:

  • brak konfiguracji proxy w przeglądarce – zalecamy kontakt z dostawcą usługi internetowej lub administratorem sieci,
  • firewall, który blokuje połączenie – na czas recertyfikacji zaleca się wyłączenie firewalla,
  • program antywirus lub pakiety bezpieczeństwa, np. Norton Internet Security, Panda Security itp. – zalecamy wyłączenie tego typu narzędzi;
  • zablokowany port 80 oraz 443, połączenie do serwera recertyfikacji jest szyfrowane (https) –  należy sprawdzić, czy konfiguracja sieci pozwala na przeglądanie stron szyfrowanych.

  Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal występuje, prosimy o kontakt z Departamentem Kontaktu z Klientami: 22 545 55 55 lub e-mail: .

 • W przypadku braku reakcji programu do osadzenia (zapisania) certyfikatu na karcie, tj. gdy aplikacja nie uruchamia się lub pojawiają się błędy podczas próby otworzenia programu, należy zaktualizować składniki systemowe zgodnie z instrukcją odnowienia certyfikatów drogą online. W przypadku korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox oraz aplikacji do osadzania certyfikatów uruchamiającej się samodzielnie w przeglądarce należy w zakładce „Narzędzia” wybrać Opcje -> Aplikacje, typ zawartości (type of contents) "Aplikacja" i ustawić "Czynność" na "zawsze pytaj".

  Jeżeli mimo wszystko występują błędy lub aplikacja nie uruchamia się, należy wykonać zrzut ekranu i wraz z opisem oraz konfiguracją systemową przesłać do Departamentu Kontaktu z Klientami na adres: .

 • W przypadku niezapisania wygenerowanego formularza należy skontaktować się drogą mailową z Departamentem Kontaktu z Klientami. Na adres prosimy przesłać dane firmy (nazwa, NIP) oraz dane osoby lub osób, na które zarejestrowano zamówienie. Ponadto w wiadomości prosimy umieścić opis problemu. Po sprawdzeniu danych w odpowiedzi załączymy wygenerowane zamówienie.

 • Należy pamiętać, że osadzając (zapisując) certyfikat na karcie, automatycznie zostaje usunięty dotychczas używany (zapisany na karcie) klucz. Proces ten jest nieodwracalny, dlatego zalecamy wykonanie osadzenia certyfikatu po utracie ważności starego (odnawianego) certyfikatu.

 • Niestety nie ma takiej możliwości, ponieważ do odnowienia certyfikatu w trybie online niezbędne jest posiadanie ważnego certyfikatu.

 • Przejście wszystkich etapów procesu odnowienia za pomocą online trwa średnio 2 tygodnie. W związku z tym zaleca się, aby minimum 14 dni przed wygaśnięciem certyfikatu wysłać do KIR podpisane zamówienie.

 • Jeśli od czasu wysłania dokumentów minęło 7 - 12 dni i w dalszym ciągu na wskazaną w zamówieniu skrzynkę e-mailową nie dotarł e-mail z linkiem do generowania żądania, prosimy o kontakt z Departamentem Kontaktu z Klientami - tel. 22 545 55 55 lub e-mail: . W treści e-maila prosimy umieścić dane firmy (nazwa, NIP) oraz dane osoby lub osób, na które zarejestrowano zamówienie. W wiadomości prosimy też umieścić opis problemu.

 • Zamówienia można przekazać do KIR:

  1. listownie lub osobiście na adres oddziału w Białymstoku (RCO Białystok, ul. Suraska 3A, 15-950 Białystok),
  2. e-mailowo:  - zamówienie musi być podpisane elektronicznie przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

   Należy pamiętać, że niezależnie od trybu przekazania dokumentów zamówienie zawsze musi być podpisane według reprezentacji w firmie. Dotyczy to również podpisania elektronicznie dokumentów.

Zadaj pytanie

Captcha

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .
Czy pytanie dotyczy zawartej umowy:

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka