Kup e-podpis

Pytania i odpowiedzi

 • Karta kryptograficzna

  Kod PIN służy do zabezpieczenia klucza prywatnego przechowywanego na karcie. Każdorazowo przy podpisywaniu dokumentów należy podać PIN. Kod PUK służy do odblokowania karty w przypadku, jeżeli zostanie zablokowana poprzez kilkukrotne podanie błędnego kodu PIN.

  UWAGA: Podanie błędnego kodu PUK skutkuje całkowitym zablokowaniem karty (w przypadku kart multiSIGN karta blokuje się po trzykrotnym podaniu nieprawidłowych kodów PIN i PUK, a w przypadku kart limit błędnych prób PIN i PUK wynosi 10). Jeżeli karta została całkowicie zablokowana, konieczny jest zakup nowej karty z nowym certyfikatem.

 • Kod PIN do certyfikatu kwalifikowanego powinien zawierać 6 do 8 znaków. Kod PUK powinien się składać z 8 znaków.

  Kod PIN może zawierać: cyfry oraz litery (należy pamiętać, że wielkość liter ma znaczenie - nie należy używać polskich znaków oraz znaków specjalnych takich jak: ą,ę,ć,ż,ź,!,@,#,$,^,&).

  Uwaga: Od listopada 2011 r. razem z kartą, na której został zapisany certyfikat kwalifikowany, subskrybent otrzymuje bezpieczną kopertę z kodami PIN Transportowym i PUK. Kod PIN należy zmienić podczas aktywacji karty. Kod PUK pozostaje bez zmian przez cały cykl ważności karty. Jeżeli po otworzeniu koperty nie jest możliwe odczytanie kodu PIN i/lub PUK – prosimy o kontakt z Departamentem Kontaktu z Klientami pod numerem telefonu 22 545 55 55 lub na adres e-mail: .

 • Kartę można odblokować za pomocą kodu PUK oraz programu CryptoCard Suite 1.20, 1.50 i 2.00. Poniżej instrukcja:

  • Uruchomić Menedżer komponentu technicznego,
  • Przejść w zakładkę "Komponent techniczny" i kliknąć „SetEID” / „QESv2”,
  • Wybrać opcję „Odblokuj”,
  • Wpisać kod PUK oraz nadać nowy PIN (w przypadku kart multiSIGN nowy PIN powinien mieć o jeden znak więcej niż dotychczasowy PIN, chyba że miał znaków osiem, wówczas nowy PIN powinien również składać się z ośmiu znaków),
  • Kliknąć „OK”.
 • Niestety bez znajomości kodu PUK nie można w żaden sposób odblokować karty. Jeżeli został zablokowany PIN dla certyfikatu kwalifikowanego, wówczas proponujemy odszukanie koperty z kodami PIN i PUK, którą otrzymali Państwo razem z kartą. Jeżeli jednak nie mogą Państwo ustalić kodu PUK, w takiej sytuacji należy zamówić nową kartę z nowym certyfikatem.

 • Kod PIN można zmienić za pomocą programu CryptoCard Suite 1.20, 1.50 i 2.00. Poniżej instrukcja:

  • Uruchomić Menedżer komponentu technicznego,
  • Przejść w zakładkę "Komponent techniczny" i kliknąć „SetEID” / „QESv2”,
  • Wybrać opcję „Zmień PIN”
  • Wpisać stary PIN oraz nadać nowy PIN (w przypadku kart multiSIGN nowy PIN powinien mieć o jeden znak więcej niż dotychczasowy PIN, chyba że miał znaków osiem, wówczas nowy PIN również powinien składać się z ośmiu znaków),
  • Kliknąć „OK”.
 • Trzykrotne podanie błędnego kodu PUK dla karty multiSIGN oraz 10-krotne dla kart (zakupionych po 9 listopada 2011 r.) skutkuje całkowitym zablokowaniem karty. W takim wypadku należy kupić nową kartę z nowym certyfikatem.

 • Najprostszym sposobem na sprawdzenie typu posiadanej karty jest odczytanie numeru seryjnego w lewym dolnym rogu karty (zdjęcie poniżej). Karty multiSIGN charakteryzują się 8-znakowym numerem seryjnym. Z kolei numer seryjny kart Carbon składa się z 16 znaków.

  Istnieje także możliwość określenia typu karty za pomocą aplikacji CryptoCard Suite, uruchamiając "Menedżer komponentu technicznego" i przechodząc do zakładki „Komponent techniczny”.
  Jeżeli pod nazwą czytnika (w górnym oknie aplikacji) widoczna jest strefa:

  • SetEID – karta jest typu multiSIGN,
  • QESv2 – karta jest typu Carbon.

  Karty Carbon pojawiły się w ofercie kwalifikowanego podpisu elektronicznego Szafir po 9 listopada 2011 r.

 • Przyjazna nazwa to nazwa, pod jaką certyfikat będzie widoczny w systemie. Nie ma określonego limitu co do ilości i rodzaju wykorzystanych znaków.

 • Tak, należy nadać przyjazną nazwę, w przeciwnym wypadku certyfikat nie zostanie zarejestrowany w systemie, a więc nie będzie w nim widoczny. Przyjazna nazwa nie powinna się powtarzać.

 • Magazyn certyfikatów, do którego instalujemy/rejestrujemy certyfikat kwalifikowany i niekwalifikowany, to „Osobisty”, a więc domyślna wartość w polu wyboru. Nie należy jej zmieniać.

 • Należy upewnić się, czy karta została prawidłowo włożona do czytnika patrz: instrukcji. Jeżeli pomimo poprawnego włożenia karty komunikat nadal występuje, należy skontaktować się z Departamentem Kontaktu z Klientami pod numerem telefonu: 22 545 55 55 lub e-mail: .

 • Strefa SetEID / QESv2 nie będzie widoczna, jeśli nie zostanie aktywowana oraz w przypadku, gdy na karcie nie został zapisany certyfikat kwalifikowany. Aby aktywować strefę SetEID / QESv2, na której zapisany jest certyfikat kwalifikowany, należy skorzystać z naszej instrukcji.

  Jeżeli po aktywacji karty strefa SetEID / QESv2 nadal nie będzie widoczna, prosimy o kontakt z Departamentem Kontaktu z Klientami - telefonicznie: 22 545 55 55 lub e-mailowo: .

 • W momencie, kiedy dla wersji CryptoCard Suite 1.20, 1.50 i 2.00 w „Menedżer komponentu technicznego” zakładka „Komponent techniczny” nie widać SetEID / QESv2, należy skontaktować się z Departamentem Kontaktu z Klientami telefonicznie: 22 545 55 55 lub e-mailowo: .

 • W przypadku braku prawidłowego wyświetlenia zawartości karty w Menedżerze komponentu technicznego pojawia się komunikat: "Nieznana karta". Należy wtedy w pierwszej kolejności zainstalować najnowszą wersję aplikacji CryptoCard Suite, która znajduje się na płycie dołączonej do zestawu oraz zaktualizować sterowniki do czytnika, które również znajdują się na wspomnianej płycie. Jeżeli mimo aktualizacji błąd nadal występuje, prosimy o kontakt z Departamentem Kontaktu z Klientami telefonicznie: 22 545 55 55 lub e-mailowo: .

 • W celu aktywacji certyfikatu niekwalifikowanego należy uruchomić Menedżer CryptoCard Suite, przejść na zakładkę "Karty elektroniczne", zaznaczyć Token 1, 2 lub 3 (certyfikat najczęściej zapisany jest w Token 1) i kliknąć w przycisk "Aktywuj". Aplikacja poprosi nas o nadanie PIN SO (PUK, który służy do odblokowania certyfikatu) oraz PIN (jest on wykorzystywany do podpisywania dokumentów), następnie należy wybrać "OK". Prawidłowy proces aktywacji zostanie potwierdzony przez program CryptoCard Suite.

  Uwaga: Kod PIN i PUK może mieć od 4 do 8 znaków, mogą występować litery i/lub cyfry, nie zaleca się stosowania znaków specjalnych oraz polskich znaków diakrytycznych.

 • Należy uruchomić "Menedżer CryptoCard Suite", przejść na zakładkę "Karty elektroniczne", zaznaczyć Token 1, 2 lub 3 (certyfikat najczęściej zapisany jest w Token 1) i kliknąć w przycisk "Odblokuj". Aplikacja wyświetli ostrzeżenie informujące o ryzyku trwałego zablokowania karty w przypadku niepowodzenia w jej odblokowaniu - aby przejść dalej, należy kliknąć "Tak".

  W kolejnym kroku Menedżer wyświetli okno, w którym należy podać SO PIN (PUK, który został nadany przy aktywacji certyfikatu przez użytkownika) oraz nowy PIN, który będzie używany do podpisywania danych - nowy PIN powinien się różnić od poprzedniego kodu PIN.

  Uwaga: Kod PIN może mieć od 4 do 8 znaków, mogą występować litery i/lub cyfry, nie zaleca się stosowania znaków specjalnych oraz polskich znaków diakrytycznych.

 • W celu zmiany kodu PIN dla certyfikatu niekwalifikowanego należy uruchomić Menedżer CryptoCard Suite, przejść na zakładkę "Karty elektroniczne", zaznaczyć Token 1, 2 lub 3 (certyfikat najczęściej zapisany jest w Token 1) i kliknąć w przycisk "Zmień PIN". Aplikacja wyświetli ostrzeżenie informujące o ryzyku trwałego zablokowania karty w przypadku niepowodzenia w zmianie PIN. Aby przejść dalej, należy kliknąć "Tak".

  Następnie w nowym oknie aplikacja poprosi nas o podanie aktualnego PIN (jest on wykorzystywany do podpisywania dokumentów) oraz wprowadzenie nowego PIN, klikamy na "OK", prawidłowy proces zmiany PIN zostanie potwierdzony przez program CryptoCard Suite.

  Uwaga: Kod PIN może mieć od 4 do 8 znaków, mogą występować litery i/lub cyfry, nie zaleca się stosowania znaków specjalnych oraz polskich znaków diakrytycznych.

Zadaj pytanie

Captcha

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .
Czy pytanie dotyczy zawartej umowy:

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka