Kup e-podpis

KSeF

Kwalifikowane certyfikaty podpisu i pieczęci
do Krajowego Systemu e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Jego zadaniem jest gromadzenie wszystkich e-faktur wystawianych przez przedsiębiorców.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076)

Od kiedy?

Do końca 2024 roku z Krajowego Systemu e-Faktur można korzystać dobrowolne. Data obowiązkowego wejścia KSeF nie zostala jeszcze potwierdzona.


Dla kogo?

Z systemu KSeF obecnie mogą korzystać:

 • przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT,
 • przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT,
 • podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

 

Nadanie uprawnień do korzystania z systemu KSeF wymaga posiadania kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

 

 

Jak korzystać? 
Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur wymaga uwierzytelnienia na jednen z czterech następujących sposobów:
 

1. Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego powinien zawierać imię i nazwisko oraz numer seryjny zawierający PESEL właściciela certyfikatu. W przypadku certyfikatów niezawierających numeru PESEL użycie takiego certyfikatu będzie możliwe po zgłoszeniu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Możesz wybrać:

2. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna

Kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej zawiera nazwę podmiotu zgodną z nazwą rejestrową oraz numer NIP. Certyfikat pieczęci nie zawiera danych osobowych, a wskazanie osób upoważnionych do korzystania z tego certyfikat jest w gestii podmiotu, którego dane są wpisane do certyfikatu.

Wymóg uwierzytelniania z wykorzystaniem kwalifikowanej pieczęci wymaga posiadania:

 • kwalifikowanego certyfikatu pieczęci elektronicznej oraz

 • kwalifikowanego urządzenia do składania pieczęci elektronicznej, w którym przechowywana jest para kluczy.  

Możesz wybrać:

3. Podpis zaufany (za pomocą Profilu Zaufanego)
 

4. Ciąg znaków alfanumerycznych wygenerowany przez Krajowy System e-Faktur

(z wyłączeniem znaków interpunkcyjnych), po uwierzytelnieniu się podatnika lub podmiotu uprawnionego w sposób, o którym mowa w pkt 1–3, przypisanym do podatnika lub podmiotu uprawnionego i jego uprawnień.

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka