Kup e-podpis

Pytania i odpowiedzi

 • Informacje ogólne

  Certyfikat kwalifikowany w świetle ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej jest równoważny z podpisem odręcznym, a co za tym idzie jest przypisany do jednej osoby. W związku z tym certyfikat kwalifikowany możemy wykorzystywać wszędzie tam, gdzie tylko możliwe jest jego zastosowanie. Nie ma żadnych ograniczeń w stosowaniu certyfikatu zakupionego przez pracodawcę czy inny podmiot w celach prywatnych.

 • Certyfikat jest przypisany do osoby fizycznej. Osoba ta nie może udostępniać swojej karty kryptograficznej z kluczem prywatnym nikomu, w tym także swojemu pracodawcy. W niektórych przypadkach pracodawca może unieważnić certyfikat (dotyczy to sytuacji, w której dane pracodawcy zawarte są w certyfikacie). Tak więc co do zasady pracodawca nie może zmusić pracownika do wydania mu nośnika z kluczem prywatnym. Należy pamiętać, że nośnik taki nie może w żaden sposób zostać wykorzystany przez pracodawcę, gdyż składanie podpisu elektronicznego przy jego użyciu przez inną osobę niż wskazana w certyfikacie jest przestępstwem.

 • Jednym certyfikatem kwalifikowanym można podpisać dowolną liczbę dokumentów za różnych płatników, dlatego wystarczy zakup jednego certyfikatu. Kwestię upoważnień do wysyłania dokumentów do ZUS w imieniu firm proponujemy wyjaśnić z ZUS.

 • Certyfikat kwalifikowany – kwalifikowany podpis elektroniczny równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Możemy go używać wszędzie tam, gdzie tylko jest możliwe jego zastosowanie.

  Certyfikat niekwalifikowany – podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy tych certyfikatów wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi odręcznemu tylko wtedy, jeśli obie strony zawrą wcześniej umowę zawierającą zapisy o wzajemnym uznaniu podpisów weryfikowanych certyfikatem niekwalifikowanym. Dodatkowo za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego można szyfrować i podpisywać dokumenty oraz np. wiadomości pocztowe.

 • Od strony prawnej certyfikatami kwalifikowanymi można posługiwać się na terenie UE bez ograniczeń.

 • Należy zainstalować oprogramowanie dołączone do zestawu, aktywować kartę oraz zarejestrować certyfikat w systemie.

 • Na jednym komputerze można zainstalować dowolną liczbę certyfikatów. W tym celu należy zainstalować oprogramowanie dołączone do zestawu, po czym aktywować wszystkie karty i zarejestrować każdy z certyfikatów na komputerze. Pobierz instrukcję.

 • W tym celu należy skorzystać z instrukcji do konfiguracji MS Outlook.
   

 • Na karcie CryptoCard dla użytkownika dostępne jest ok. 40 kB pamięci na klucze i certyfikaty. W strefie przeznaczonej dla certyfikatów kwalifikowanych (QESv2) może być umieszczona jedna para kluczy RSA i certyfikat. W strefach przeznaczonych na certyfikaty niekwalifikowane (Token 1,2,3) może być maksymalnie 8 par kluczy RSA, jednak liczba certyfikatów możliwych do zapisania zależy od ich wielkości i dostępności wolnego miejsca na karcie.

 • W myśl ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej certyfikat kwalifikowany może być wykorzystywany tylko w celu potwierdzenia niezaprzeczalności podpisu. Tym samym tylko takie użycie klucza jest wskazane w certyfikacie. Wyklucza to zastosowanie certyfikatu kwalifikowanego w innych celach, m.in. do podpisywania poczty elektronicznej.

 • Wygenerowany wniosek o certyfikat należy złożyć w Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir. Po uzyskaniu certyfikatu należy go zarejestrować w systemie, korzystając z aplikacji CryptoCard Suite, menu Narzędzia -> Dodatkowe narzędzia -> Rejestracja certyfikatu w systemie.

Zadaj pytanie

Captcha

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .
Czy pytanie dotyczy zawartej umowy:

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka