Kup e-podpis

Jak odnowić online?

Zalecamy jak najwcześniejsze wysłanie zamówienia lub jego wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ponieważ kolejne etapy procesu odnowienia certyfikatu wymagają posiadania ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Proces odnowienia online można przeprowadzić tylko na systemie Windows. 

Aby złożyć zamówienie, należy wybrać opcję odnowienia certyfikatów.

W podsumowaniu zamówienia wyświetli się dokument w postaci pliku pdf.
 

Warunki świadczenia usług zaufania

Dokumenty należy wydrukować, przekazać do podpisania osobom upoważnionym i przesłać do KIR.

Możliwe jest podpisanie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez przedstawicieli firm posiadających zestaw z certyfikatem kwalifikowanym. W przypadku, gdy osoby upoważnione nie widnieją w KRS lub CEIDG, należy do dokumentów dołączyć odpowiednie pełnomocnictwa potwierdzające ich uprawnienia do reprezentowania Zamawiającego.

W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przez KIR prawidłowo wypełnionych oryginałów dokumentów i potwierdzeniu ich prawidłowości osoba, dla której zostało złożone zamówienie, otrzyma wiadomość informującą o tym, jak odnowić certyfikat na posiadanej karcie. Wiadomość zostanie wysłana tylko na adres podany w zamówieniu. W ciągu 5 dni roboczych od wykonania tych czynności subskrybent otrzyma drogą e-mailową informację o przygotowanym certyfikacie i sposobie jego zapisania na karcie.

Weryfikacja tożsamości jest dokonywana na podstawie ważnego certyfikatu subskrybenta.

Po tym etapie należy dokonać płatności na podstawie faktury przesłanej przez KIR. Faktury są wystawiane w ciągu 7 dni od wygenerowania certyfikatu. Płatności należy dokonać na konto podane na fakturze.

Szczegółowy opis, jak odnowić certyfikat, znajduje się w instrukcji.

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka