e-KRS

Podpis elektroniczny w Krajowym Rejestrze Sądowym

Od 1 stycznia 2007 r. Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiło przeglądanie podstawowych informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym przez internet. Możliwe jest również składanie wniosków rejestrowych, załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS na formularzach udostępnionych przez portal.

Portal dostępny jest pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/

Zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. nr 17, poz. 209):

 • minister sprawiedliwości ma określić w drodze rozporządzenia warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom (art. 6 pkt 3),
 • każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z KRS (art. 8 ust. 3),
 • każdy ma prawo otrzymać z katalogu, drogą elektroniczną, poświadczone kopie dokumentów (art. 8a ust. 2). Podstawą prawną działania przedmiotowego portalu jest również Plan Informatyzacji Państwa na rok 2006 przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006 (Dz. U. Nr 147, poz. 1064). Zgodnie z nim Ministerstwo Sprawiedliwości zaprojektowało system: „E-PORTAL – DOSTĘP DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO”. Portal ten ma kosztować 6,2 mln zł oraz zostać zrealizowany w latach 2006-2007.

Obecny stan zaawansowania projektu przedstawia się następująco:

 1. Sądy rejestrowe zostały wyposażone w kwalifikowane certyfikaty oraz aplikacje pozwalające na składanie kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
 2. Portal Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwia:
 • przeglądanie podstawowych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, czyli nazwę, nr KRS, adres, skład członków Zarządu lub innego organu oraz zasady reprezentacji,
 • składanie wniosków rejestrowych załączników i dokumentów do sądów rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS na formularzach udostępnionych przez portal,
 • odbieranie korespondencji z sądów i Centralnej Informacji KRS.

 

Przeglądanie elektronicznych informacji udostępnionych w ramach portalu Ministerstwa Sprawiedliwości nie wymaga wyposażenia w jakiekolwiek urządzenie ani skorzystania z usług zaufania.

Wystarczy wejść na stronę: http://pdi.ms.gov.pl/portal_v1/. Uzyska się w ten sposób możliwość przeglądania e-KRS wg numeru KRS lub wg nazwy podmiotu wpisanego.

Składanie pism do e-KRS wymaga zarejestrowania się w systemie.

W tym celu należy wejść na stronę: http://pdi.ms.gov.pl/portal_v1/ i dokonać rejestracji. Proces ten wymaga – w celu podpisania wniosku rejestracyjnego – posłużenia się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dzięki temu wniosek wywołuje skutki podpisanego własnoręcznie.

Będąc już zarejestrowanym, po zalogowaniu się uzyskujemy możliwość składania pism do e-KRS, których formularze udostępniane są na tej samej stronie. Złożenie każdego z pism wymaga jego opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Niestety portal w żaden sposób nie ułatwia uiszczania opłat od składanych pism. Opłaty należy wnosić w sposób dotychczasowy.
 

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka