Wylogowaliśmy Cię z Twojego konta. Zaloguj ponownie

Rozdział I.
§ 1.
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem
www.sklep.elektronicznypodpis.pl przez Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. w Warszawie, ul. rtm.
W. Pileckiego 65 02-781 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS
0000113064, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 5.445.000 zł, nr NIP: 526-030-05-17,
zwaną dalej „KIR”.
§ 2.
Definicje
1. Stosowane w Regulaminie określenia, mają następujące znaczenie:
1) Certyfikat – certyfikat podpisu elektronicznego, pieczęci elektronicznej lub uwierzytelnienia
witryn internetowych;
2) Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r.
poz. 90);
3) eIDAS – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca
2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz.UE.
L Nr 257, str.73);
4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
5) Klucz prywatny – dane służące do składania podpisu elektronicznego;
6) Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
7) Produkt – licencja do oprogramowania, usługa lub rzecz, łącznie z oryginalnym
opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują (np. instrukcja, płyta CD,
czytnik kart), będące w ofercie Sklepu Internetowego;
8) Regulamin – niniejszy regulamin;
9) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
2
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
10) Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, na której dane został wydany Certyfikat;
11) Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem
www.sklep.elektronicznypodpis.pl, prowadzony przez KIR;
12) Umowa – umowa na świadczenie usług zaufania zawarta pomiędzy Klientem a KIR;
13) Ustawa – ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektroniczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm.);
14) Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego
na podstawie Umowy lub dołączone do formularza Umowy w trybie określonym w Rozdziale
II.
2. Pojęcia występujące w Regulaminie, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym paragrafie,
należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi Kodeksie postępowania certyfikacyjnego KIR
dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych, Polityce certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług
zaufania lub Polityce certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych.
§ 3.
Zasady ogólne
1. Klient jest zobowiązany do stosowania się do postanowień Regulaminu.
2. KIR w relacjach z Klientem stosuje język polski.
3. Do zawarcia i wykonania Umowy lub Zamówienia stosuje się prawo polskie.
4. Regulamin nie określa zasad, na podstawie których Klient zobowiązany jest do ponoszenia opłat
związanych z wykonaniem płatności, a także ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć
Internet związanej z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.
5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich.
6. Do obsługi Sklepu Internetowego nie stosuje się kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art.
12 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683
z późn. zm.).
7. Udostępnianie Sklepu Internetowego jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz.
1219 z późn. zm.).
3
8. KIR dołoży starań, aby zapewnić jak największą dostępność Sklepu Internetowego oraz
niezwłocznie usuwać awarie, a także aby – o ile to możliwe – przerwy techniczne były jak
najmniej uciążliwe dla Klientów.
9. Przy wykonywaniu Umów i Zamówień pierwszeństwo w stosowaniu przed postanowieniami
Regulaminu, mają postanowienia prawa, Umowy oraz dokumenty w niej wskazane,
z zastrzeżeniem ust. 10.
10. W przypadku Konsumentów przy wykonywaniu Umów i Zamówień pierwszeństwo w stosowaniu
mają postanowienia dla nich korzystniejsze bez względu na to czy wynikają z przepisów prawa,
Umowy, Zamówienia czy Regulaminu, chyba że jednoznacznie i wyraźnie w Umowie
postanowiono inaczej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 4.
Produkty – postanowienia ogólne
1. KIR ma obowiązek dostarczać Produkty bez wad.
2. Wszystkie Produkty będące rzeczami są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od
wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Wszystkie Produkty będące usługami są świadczone przez KIR.
4. Zasady licencjonowania oprogramowania określają dokumenty licencyjne przekazywane wraz
z oprogramowaniem.
5. Sklep Internetowy umożliwia zapoznanie się z Produktami.
6. Sklep Internetowy umożliwia:
1) dokonanie wyboru Produktów oraz przygotowanie formularza Umowy lub Zamówienia offline
– w trybie określonym w Rozdziale II albo
2) dokonanie wyboru Produktów oraz zawarcie Umowy online – w trybie określonym
w Rozdziale III.
Rozdział II.
Umowy i Zamówienia offline
§ 5.
Przygotowanie pisemnego formularza Umowy lub Zamówienia
1. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do Umów i Zamówień, które:
1) obejmują przynajmniej jeden certyfikat pieczęci elektronicznej, certyfikat uwierzytelnienia
witryn internetowych lub certyfikat podpisu elektronicznego zawierający dane podmiotu
trzeciego, innego niż Subskrybent lub
2) nie zostały opłacone z góry online, z zastrzeżeniem ust. 2.
4
2. Do Umów i Zamówień Konsumenta, z wyłączeniem certyfikatów, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
stosuje się wyłącznie postanowienia Rozdziału III Umowy online.
3. Sklep Internetowy umożliwia przygotowanie formularza Umowy lub Zamówienia.
4. Do jednej Umowy można dołączyć wiele Zamówień.
5. Złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy następuje z chwilą doręczenia KIR wymaganej
liczby egzemplarzy formularza Umowy, spełniającego wymogi określone w ust. 7 i 8.
6. Złożenie przez Klienta Zamówienia następuje z chwilą doręczenia KIR wymaganej liczby
egzemplarzy formularza Zamówienia, spełniającego wymogi określone w ust. 7 i 8.
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6, Klient powinien wypełnić prawidłowo i podać w nich
prawdziwe dane, w tym dane kontaktowe.
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6, Klient powinien przekazać KIR w postaci oryginalnej,
z zachowaniem formy pisemnej, pocztą lub w inny sposób na adres wskazany w podsumowaniu
Zamówienia, a w przypadku postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym na adres e-mail wskazany w podsumowaniu Zamówienia.
9. KIR potwierdza przyjęcie oferty i zawarcie Umowy poprzez przekazanie Klientowi jednego
z egzemplarzy Umowy, podpisanego przez KIR.
10. Do wykonania Umowy lub Zamówienia wymagane jest podanie danych osobowych subskrybenta
w celu wytworzenia Certyfikatu i weryfikacji tożsamości oraz podanie adresu e-mail i nr telefonu
w celach kontaktowych, w tym w celu, o którym mowa w ust. 11.
11. KIR potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez przekazanie wiadomości e-mail.
12. W wypadku, gdy dane podane w dokumentach, o których mowa w ust. 5 lub 6, są niekompletne
lub nieprawidłowe lub w innych uzasadnionych przypadkach, KIR kontaktuje się z Klientem
w celu wyjaśnienia wątpliwości. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, KIR ma prawo do
anulowania Zamówienia.
13. KIR nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia lub zawarcia Umowy do czasu dostarczenia prawidłowo
sporządzonych formularzy Zamówienia lub Umowy.
14. W przypadku gdy formularz Umowy lub Zamówienia nie zostanie dostarczony do KIR w terminie
60 dni od dnia jego wytworzenia w Sklepie Internetowym, a w tym czasie doszło do zmiany
Cennika usług zaufania publikowanego w Sklepie Internetowym lub zmiany Regulaminu, KIR
może uzależnić przyjęcie Zamówienia lub zawarcie Umowy od akceptacji tych zmian, chyba że
Klient dokonał płatności online, o której mowa w § 7 ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 16.
15. Klient – niezależnie od uprawnienia do odstąpienia – ma prawo do anulowania potwierdzonego
Zamówienia, jeżeli zgłosi się do KIR przed rozpoczęciem procesu realizacji Zamówienia.
Anulowania można dokonać wysyłając wiadomość e-mail do KIR na adres kontakt@kir.pl.
5
16. W przypadku gdy formularz Umowy lub Zamówienia nie zostanie dostarczony do KIR w terminie
60 dni od dnia dokonania płatności online w Sklepie Internetowym wówczas KIR nie potwierdzi
zawarcia Umowy ani przyjęcia Zamówienia.
17. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się
z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem Zamówienia.
§ 6.
Realizacja Zamówień
1. W przypadku Zamówień Klient otrzymuje na adres e-mail informację o przygotowaniu Produktu.
2. W przypadku Zamówienia dotyczącego:
1) usługi znakowania czasem – usługa zostanie uruchomiona lub zmieniona w terminie
określonym w Umowie lub Zamówieniu, nie wcześniej jednak niż po potwierdzeniu przez KIR
przyjęcia Zamówienia;
2) zdalnego odnowienia Certyfikatu – proces odnowienia zostanie przygotowany niezwłocznie
po potwierdzeniu przez KIR przyjęcia Zamówienia.
3. Zamówienia będą zrealizowane najpóźniej w terminie 5 Dni roboczych od dnia potwierdzenia
przez KIR zawarcia Umowy lub przyjęcia Zamówienia, chyba że treść Umowy lub Zamówienia
stanowi inaczej.
§ 7.
Płatności
1. Klient nie będący Konsumentem może dokonać:
1) płatności zgodnie z postanowieniami Umowy lub Zamówienia albo
2) płatności online zgodnie z postanowieniami ust. 3-7.
2. Konsument może dokonać płatności wyłącznie w formie płatności online, zgodnie
z postanowieniami ust. 3-7.
3. Wszystkie podawane w Sklepie internetowym ceny podawane są w złotych polskich, zawierają
podatek od towarów i usług oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym.
4. Koszt dostarczenia określa Cennik usług zaufania publikowany w Sklepie internetowym.
5. Formami płatności online w ramach Sklepu Internetowego są:
1) przelew online poprzez system Paybynet, którego operatorem jest KIR;
2) płatność kartą płatniczą za pośrednictwem operatora eService Sp.z o.o.
6. W przypadku nadpłaty lub niedopłaty Klient zostanie o tym poinformowany wiadomością wysłaną
na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia.
6
7. W przypadku gdy formularz Umowy lub Zamówienia nie zostanie dostarczony do KIR w terminie
60 dni od dnia dokonania płatności online w Sklepie Internetowym wówczas płatność jest
zwracana, a Zamówienie anulowane.
8. Klient może wyrazić zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej i przesłanie jej na
adres poczty elektronicznej. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści
faktury elektronicznej, będzie ona wystawiona w formacie PDF.
Rozdział III.
Umowy online
§ 8.
Zawieranie Umów online
1. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się do Umów, które zostały opłacone online
i jednocześnie nie obejmują choćby jednego certyfikatu pieczęci elektronicznej, certyfikatu
uwierzytelnienia witryn internetowych lub certyfikatu podpisu elektronicznego zawierającego dane
podmiotu trzeciego, innego niż Subskrybent.
2. Do Umów i Zamówień Konsumenta, z wyłączeniem certyfikatów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt
1, stosuje się wyłącznie postanowienia niniejszego rozdziału.
3. Sklep Internetowy umożliwia dokonanie wyboru Produktów oraz zawarcie Umowy.
4. Informacje publikowane w Sklepie Internetowym stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu
cywilnego, z tym że Klient może ją przyjąć wyłącznie w trybie zawierania umowy online
określonym w niniejszym paragrafie.
5. Czynności podjęte w Sklepie Internetowym stanowią samodzielnie oświadczenia woli skutkujące
zawarciem Umowy i podstawę do ponoszenia przez Klienta opłat na rzecz KIR.
6. Zawarcie Umowy przez Klienta następuje po zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego
postanowień, z tym że zawarcie Umowy następuje poprzez dokonanie płatności online i z chwilą
uzyskania przez KIR potwierdzenia dokonania płatności.
7. Umowa może obejmować wydanie dowolnej liczby certyfikatów podpisu elektronicznego.
8. Umowa zostanie wykonana niezwłocznie, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4. Umowa obowiązuje do jej
wykonania.
9. Do wykonania Umowy wymagane jest podanie danych, w tym osobowych, Subskrybenta w celu
wytworzenia certyfikatu podpisu elektronicznego oraz podanie adresu e-mail w celach
korespondencyjnych, w tym w celu, o którym mowa w ust. 10.
10. KIR niezwłocznie potwierdza zawarcie Umowy poprzez przekazanie wiadomości e-mail.
7
11. Podstawą udostępnienia przez KIR usługi elektronicznego znacznika czasu jest zgłoszenie przez
Klienta do KIR – w sposób i w formie wymaganej przez KIR – koniecznych danych.
Udostępnienie i zablokowanie usługi elektronicznego znacznika czasu nastąpi nie później niż po
upływie 5 Dni roboczych po dniu zgłoszenia do KIR koniecznych do tego danych.
12. Przy realizacji Umowy znajdują zastosowanie publikowane na stronie internetowej KIR – pod
adresem www.elektronicznypodpis.pl – Polityka certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług
zaufania, Polityka certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych oraz Kodeks
postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych.
13. Klient zobowiązuje się do należytego wykonywania swoich obowiązków, w szczególności
z uwzględnieniem postanowień dokumentów, o których mowa w ust. 12, w tym uaktualniania
zgłoszonych KIR danych, o których mowa w § 9.
§ 9.
Przedstawianie danych do certyfikatu podpisu elektronicznego
1. W celu wykonania Umowy Klient jest zobowiązany przedstawić w ramach Sklepu Internetowego,
przed zawarciem Umowy, prawdziwe dane do certyfikatu podpisu elektronicznego.
2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub
błędnych.
3. Certyfikat podpisu elektronicznego może zawierać dane określone w Polityce certyfikacji KIR dla
kwalifikowanych usług zaufania lub Polityce certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów
niekwalifikowanych, z wyłączeniem danych podmiotu trzeciego, innego niż Subskrybent.
4. Certyfikat podpisu elektronicznego zostanie wytworzony niezwłocznie po zawarciu Umowy, nie
później jednak niż w ciągu 5 Dni roboczych.
5. Potwierdzenie wydania certyfikatu podpisu elektronicznego zawiera zobowiązanie Subskrybenta
do stosowania się do postanowień dokumentów, o których mowa w ust. 3.
§ 10.
Płatności
1. Płatność może zostać dokonana po zaakceptowaniu Regulaminu i przedstawieniu danych, w tym
osobowych, koniecznych do wytworzenia certyfikatu podpisu elektronicznego.
2. Formami płatności online w ramach Sklepu Internetowego są:
1) przelew online poprzez system Paybynet, którego operatorem jest KIR,
2) płatność kartą płatniczą za pośrednictwem operatora eService Sp.z o.o.
3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek od towarów i usług oraz inne
należności o charakterze publicznoprawnym.
8
4. Klient może wyrazić zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej i przesłanie jej na
adres poczty elektronicznej. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści
faktury elektronicznej, będzie ona wystawiona w formacie PDF.
5. Jeżeli Klient zakwestionuje poprawność faktury z jakiejkolwiek przyczyny może złożyć
reklamację, która zostanie rozpatrzona zgodnie z postanowieniami § 15.
§ 11.
Informacja dla Klientów
1. KIR jest wpisany do rejestru dostawców usług zaufania w rozumieniu Ustawy.
2. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.
3. Podpisowi elektronicznemu nie można odmówić skutku prawnego ani dopuszczalności jako
dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że podpis ten ma postać
elektroniczną lub że nie spełnia wymogów dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych.
4. Nie jest kwestionowany prawny skutek elektronicznego znacznika czasu ani jego dopuszczalność
jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że znacznik ten ma postać
elektroniczną lub że nie spełnia wymogów kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
5. Zasady wydawania, zawieszania i unieważniania certyfikatów podpisu elektronicznego oraz
zakres i ograniczenia stosowania certyfikatów podpisu elektronicznego określone są
szczegółowo w politykach świadczenia usług, tj. w Polityce certyfikacji KIR dla kwalifikowanych
usług zaufania, Polityce certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych oraz
Kodeksie postępowania certyfikacyjnego KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych,
udostępnianych w Internecie pod adresem www.elektronicznypodpis.pl. Adres publikacji może
ulec zmianie.
6. Zgodnie z art. 21 Ustawy KIR nie odpowiada za szkody wynikające z nieprzestrzegania przez
Klienta lub Subskrybenta zasad określonych w polityce świadczenia usługi.
7. O unieważnienie certyfikatu podpisu elektronicznego może wystąpić Subskrybent, Klient lub inna
osoba, o ile wynika to z Polityki certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania, Polityki
certyfikacji KIR dla zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych, Umowy lub innych zobowiązań
KIR.
8. Certyfikat podpisu elektronicznego, który został unieważniony, nie może być następnie uznany za
ważny.
9. Wzór wniosku o unieważnienie/ zawieszenie certyfikatu podpisu elektronicznego publikowany jest
na stronie internetowej KIR www.elektronicznypodpis.pl
10. Szczegółowe zasady zawieszania i unieważniania certyfikatu podpisu elektronicznego określa
Polityka certyfikacji KIR dla kwalifikowanych usług zaufania i Polityka certyfikacji KIR dla
zaufanych certyfikatów niekwalifikowanych.
9
11. Spory powstałe na tle stosowania zaawansowanego podpisu elektronicznego rozstrzygane są
przez właściwe sądy powszechne.
Rozdział IV.
Postanowienia wspólne
§ 12.
Odpowiedzialność
1. KIR odpowiada za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na
nim zobowiązań zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, z tym że odpowiedzialność
odszkodowawcza KIR nie obejmuje korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby
szkoda nie powstała, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej.
2. Właściwość sądu do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy jest ustalana
zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 13.
Konto w Sklepie Internetowym
1. W celu zawarcia Umowy lub złożenia Zamówienia Klient jest zobowiązany założyć w Sklepie
Internetowym konto.
2. Konto umożliwia w szczególności zapamiętanie danych Klienta w celu ułatwienia procesu
składania kolejnego Zamówienia lub zawierania kolejnej Umowy, a także przeglądanie historii
składanych Zamówień.
3. W celu założenia konta Klient powinien podać login i hasło.
4. Hasło Klienta nie jest znane KIR i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia
przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
5. Klient może w każdym czasie dokonać zmiany danych i hasła.
6. Klient w każdym czasie może usunąć konto ze Sklepu Internetowego.
§ 14.
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
1. W niniejszym paragrafie, przez umowę rozumie się Umowę zawartą przez Konsumenta lub przez
niego złożone Zamówienie.
2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683
z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
z zastrzeżeniem ust. 13. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż
10
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KIR, KIR nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie
przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie
o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od
umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych Zamówieniem albo ich
części.
6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać do Departamentu Kontaktu z Klientami
i Operacji KIR pisemnie na adres: ul. Suraska 3A, 15 – 950 Białystok lub pocztą elektroniczną na
adres: kontakt@kir.pl.
8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
9. KIR niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz Produktu, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów Konsumentowi, z zastrzeżeniem że
jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez KIR, KIR nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez
niego dodatkowych kosztów. KIR może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta
dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. W związku z odstąpieniem od umowy Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
11. KIR dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania Produktu.
13. Konsument nie może odstąpić od umowy w przypadku:
1) świadczenia usług, jeżeli KIR wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
KIR utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
11
3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
4) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel KIR do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli KIR świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
6) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez KIR o utracie prawa
odstąpienia od umowy.
14. Usługa wydania Certyfikatu będzie w pełni wykonana z chwilą wytworzenia Certyfikatu
w systemie KIR. Od tej chwili – na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) – Konsument utraci możliwość
odstąpienia od umowy.
15. W przypadku zamówienia zestawu do składania podpisu elektronicznego usługa wydania
Certyfikatu, o której mowa ust. 14, obejmuje również zapisanie Certyfikatu i klucza prywatnego na
karcie kryptograficznej. Skutki prawne jej wykonania dotyczą całego zestawu.
16. Informację o udzielonej przez Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych
w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, KIR dostarcza najpóźniej
przed rozpoczęciem udostępnienia tych treści, w szczególności przed rozpoczęciem pobierania
oprogramowania przez Konsumenta.
17. KIR niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego
płatności.
18. KIR dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
§ 15.
Procedura reklamacji
1. Reklamacje, w tym z tytułu rękojmi, należy składać do Departamentu Kontaktu z Klientami
i Operacji KIR pisemnie na adres: ul. Suraska 3A, 15 – 950 Białystok, lub pocztą elektroniczną na
adres: kontakt@kir.pl.
12
2. Składając reklamację należy dostarczyć wszelkie informacje lub elementy niezbędne do
rozpoczęcia procesu rozpatrywania reklamacji.
3. KIR rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
4. KIR nie przewiduje innych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.
5. KIR nie przewiduje innych pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń ani zasad dostępu do
tych procedur.
6. KIR dołoży wszelkich starań, aby zgłoszony w ramach pomocy technicznej problem został
rozwiązany tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
7. Pomoc techniczna świadczona jest w dniach i godzinach pracy Infolinii oraz pod numerem
Infolinii wskazanych na stronie internetowej www.elektronicznypodpis.pl.
§ 16.
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Po zapoznaniu się z poniższymi klauzulami informacyjnymi Klient wyraża – przy zakładaniu
konta, o którym mowa w § 13 – zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez KIR w celu
i zakresie koniecznym do jego prowadzenia.
2. Klient zobowiązuje się do przekazywania do KIR danych osobowych subskrybentów po
uprzednim poinformowaniu ich o zasadach przetwarzania przez KIR ich danych osobowych
zgodnie z poniższymi klauzulami informacyjnymi w celu i zakresie koniecznym do świadczenia
usług zaufania lub prowadzenia konta, o którym mowa w § 13.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) KIR informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa,
KRS 0000113064;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w KIR to: IOD@kir.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu prawa, którym jest art. 24 eIDAS,
na podstawie Umowy lub Zamówienia i w koniecznym do tego zakresie a ich przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania Umowy lub Zamówienia, a także na podstawie zgody;
4) jeżeli Klient jest obsługiwany np. w zakresie weryfikacji tożsamości lub pośrednictwa przy
zawieraniu umowy na świadczenie usług zaufania lub składaniu zamówień przez podmioty
trzecie (zaufani partnerzy KIR), dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez tych
zaufanych partnerów, których lista znajduje się na stronie: www.elektronicznypodpis.pl; dane
osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do świadczenia usług zaufania, a w
13
zakresie danych, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 z późn. zm.)
przez okres wymagany prawem, który obecnie wynosi 20 lat, z tym że w przypadku
zaistnienia innych podstaw prawnych upoważniających KIR do przetwarzania danych
osobowych okres ten może ulec zmianie stosownie do trwania takich podstaw;
5) każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym
że realizacja tego prawa może być ograniczona bezwzględnie obowiązującymi przepisami
prawa;
6) każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO lub inne
dotyczące ochrony danych osobowych;
7) podanie danych osobowych jest niezbędne w celu świadczenia usług zaufania, w przypadku
ich niepodania usługa nie będzie mogła być świadczona.
4. KIR – w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego – przetwarza następujące dane
osobowe:
1) dane wpisane do Umowy lub Zamówienia;
2) adres e-mail i nr telefonu Klienta;
3) numer identyfikacji podatkowej Klienta;
4) dane Subskrybenta pozwalające na potwierdzenie jego tożsamości, w tym: imię, nazwisko,
PESEL, datę urodzenia, miejsce urodzenia, seria i numer dowodu tożsamości i inne dane
wpisane do Certyfikatu;
5) adres e-mail i nr telefonu Subskrybenta;
6) dane podane do wystawienia faktury;
7) dane podane w związku z obsługą reklamacji.
5. Jeżeli dane osobowe, o których mowa w ust. 4, nie są danymi Klienta, Klient przekazuje je do
KIR po poinformowaniu podmiotu danych o zasadach przetwarzania danych osobowych
określonych w ust. 3 (art. 14 RODO).
6. Odmienne zasady i zakres przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem
Umowy może określać Umowa zawarta w trybie określonym w Rozdziale II.
14
§ 17.
Wymagania techniczne
1. Niezbędne wymagania techniczne dla korzystania ze Sklepu Internetowego są następujące:
1) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet;
2) przeglądarka internetowa.
2. Spełnienie powyższych wymagań jest niezbędne, ale nie gwarantuje pomyślnego korzystania ze
Sklepu Internetowego. Szczegółowe wymagania techniczne, w tym w szczególności dotyczące
obsługiwanych systemów operacyjnych i konfiguracji sprzętu komputerowego, są dostępne na
stronie internetowej KIR www.sklep.elektronicznypodpis.pl.
§ 18.
Zmiana Regulaminu
1. Klientom każdorazowo będzie prezentowany Regulamin w aktualnym brzmieniu.
2. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie
Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
§ 19.
Postanowienia końcowe
1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
odpowiednie przepisy eIDAS oraz prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy, Kodeksu
cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683
z późn. zm.).
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 stycznia 2019 r.