e-GIODO

Elektroniczna Platforma Komunikacji z Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

W celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, ze zm.) w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wdrożony zastał system informatyczny o nazwie "Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych" (e-GIODO).

Wdrożenie systemu e-GIODO umożliwia m.in. zgłaszanie do rejestracji zbiorów danych osobowych i dokonywanie ich aktualizacji poprzez Internet. Elektroniczny formularz można wypełnić przy użyciu programu zainstalowanego na stronie internetowej www.giodo.gov.pl. Po wypełnieniu formularza, wnioskodawca, jeśli dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym, ma możliwość wysłania go drogą elektroniczną. W celu przesyłania wniosków do e-GIODO można skorzystać z oferty usług certyfikacyjnych KIR.


Aby to zrobić należy nabyć:


Podpis elektroniczny złożony pod wnioskiem do e-GIODO przy użyciu takiego zestawu ma moc prawną bezpiecznego podpisu elektronicznego, równoważnego podpisowi własnoręcznemu.
Aby uzyskać zestaw do składania bezpiecznych podpisów z aplikacją podpisującą, należy zawrzeć z KIR umowę na świadczenie usług certyfikacyjnych

 

Nasi klienci: