Kup e-podpis

Pieczęć elektroniczna


Kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej służy do generowania oraz weryfikowania kwalifikowanych pieczęci elektronicznych. Przy jego użyciu można złożyć i zweryfikować kwalifikowaną pieczęć elektroniczną.

 

Chcesz wykorzystać e-pieczęć do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur? Sprawdź, jak to zrobić.
 

Kup pieczęć elektroniczną

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna to cyfrowy odpowiednik firmowej pieczątki.

Zgodnie z Art. 53 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE kwalifikowane pieczęć elektroniczna zapewnia integralność oraz autentyczność pochodzenia danych, z którymi jest powiązana.

Kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej oferowany jest w zestawie wraz z kartą kryptograficzną, oprogramowaniem oraz opcjonalnie czytnikiem kart kryptograficznych.
 

Kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej nie jest wydawany osobom fizycznym. Dla nich dedykowany jest kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego. Kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej zawiera pełną nazwę podmiotu oraz numer jednoznacznie identyfikujący podmiot (np. nr VAT lub REGON).

 

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna może być stosowana wszędzie tam, gdzie istotne jest zapewnienie wiarygodności danych w zakresie niezmienialności treści oraz potwierdzenia źródła pochodzenia (np. do wystawiania faktur elektronicznych, do potwierdzania źródła pochodzenia kopii dokumentów):

 • Przesyłanie wiążących e-faktur – opieczętowanie dokumentu księgowego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną zapewnia integralność danych i poświadcza prawdziwość źródła pochodzenia dokumentu. Dzięki temu odbiorca wie, kto przesłał mu dokument i ma pewnośc, że nie został on zmodyfikowany.
 • Elektroniczne archiwum dokumentów – aktualnie obowiązujące prawo pozwala przetwarzać dokumenty papierowe na formę cyfrowa. Korzystanie z kwalifikowanej pieczęci chroni instytucje w sytuacji utraty fizycznych dokumentów. Elektroniczna archiwizacja dokumentów ułatwia dostep do danych i poprawia przepływ informacji wewnątrz instytucji.
 • Udostepnianie elektronicznych zasobów geodezyjnych i kartograficznych – jednostki samorządowe mają mozliwość wydawania map w formie cyfrowej do celów projektowych. Pieczęć kwalifikowana na dokumencie zapewnia autentyczność otrzymanego pliku.
 • Wydawanie dokumentacji urzędowej w formie elektronicznej – dzięki nowelizacji KPA urzędy mają mozliwość wydawania pism, oświadczeń, zaświadczeń i decyzji w formie elektronicznej. Pieczętowanie nadaje moc prawną dokumentom urzędowym.
 • Elektroniczne tytuły wykonawcze – urzędy mogą przesyłać między sobą noty obciążajace, decyzje czy uchwały w formie cyfrowej. Przyspiesza to egzekwowanie należnosci i zapewnia transparentność informacji.
 • Automatyzacja wydawania dokumentów – dzięki wdrożeniu usług powiązanych z pieczęcią elektroniczną można zautomatyzować procesy związane z wydawaniem decyzji, zaswiadczeń czy umieszczaniem dokumentacji, np. w e-teczce.
 • Integralność oraz autentyczność dokumentów i ich kopii – po zastosowaniu kwalifikowanej pieczęci modyfikacja opieczętowanego pliku czy też jakakolwiek zmiana, bedzie wykryta w momencie weryfikacji pieczęci.
 • Poczucie bezpieczeństwa dla wystawcy i odbiorcy dokumentu – pieczęć elektroniczna chroni personalne dane urzednika, ponieważ nie zawiera prywatnych informacji. Większość spraw urzędowych nie wymaga udostepniania danych wrażliwych indywidualnego pracownika. Odbiorca e-dokumentu opatrzonego e-pieczęcią ma pewność, że pismo pochodzi z danej instytucji i że nikt nie dokonał w nim zmian.
 • Niższe koszty i dbałość o środowisko – zastąpienie papierowych dokumentów wersją cyfrową eliminuje koszty drukowania, kopiowania, dystrybucji i archiwizacji. Redukuje koszty i ślad węglowy.
 • Usprawnienie pracy i komunikacji – opieczętowane dokumenty są dystrybuowane drogą elektroniczną, co usprawnia kontakty wewnątrz i na zewnątrz urzędu. Przyspieszenie i ułatwienie obsługi dokumentów poprawia komfort pracy i oszczędza czas pracowników.
 • Wizerunek nowoczesnej instytucji – dzięki stosowaniu cyfrowych narzędzi, urząd zyskuje wizerunek nowoczesnej instytucji, która szanuje czas swoich pracowników i klientów, i dba też o ekologię.
   

Dowiedz się więcej o zastosowaniach pieczęci elektronicznej:

DLA URZĘDÓW

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna może być stosowana wszędzie tam, gdzie istotne jest zapewnienie wiarygodności danych w zakresie niezmienialności treści oraz potwierdzenia źródła pochodzenia (np. do wystawiania faktur elektronicznych, do potwierdzania źródła pochodzenia kopii dokumentów):

 • Przesyłanie wiążących e-faktur – opieczętowanie dokumentu księgowego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną zapewnia integralność danych i poświadcza prawdziwość źródła pochodzenia dokumentu. Dzięki temu odbiorca wie, kto przesłał mu dokument i ma pewność, że nie został on zmodyfikowany.
 • Elektroniczne archiwum dokumentów – aktualnie obowiązujace prawo pozwala przetwarzać dokumenty papierowe na formę cyfrową. Korzystanie z kwalifikowanej pieczęci chroni instytucję w sytuacji utraty fizycznych dokumentów. Elektroniczna archiwizacja dokumentów ułatwia dostęp do danych i poprawia przepływ informacji wewnątrz instytucji.
 • Integralność oraz autentyczność dokumentów i ich kopii – po zastosowaniu kwalifikowanej pieczęci modyfikacja opieczętowanego pliku przez osoby nieuprawnione nie jest możliwa.
 • Poczucie bezpieczeństwa dla wystawcy i odbiorcy dokumentu – pieczęć elektroniczna chroni personalne dane pracownika, ponieważ nie zawiera prywatnych informacji. Większość spraw firmowych nie wymaga udostępniania danych wrażliwych indywidualnego pracownika. Odbiorca e-dokumentu opatrzonego e-pieczęcią ma pewność, że pismo pochodzi z danej instytucji i że nikt nie dokonał w nim zmian.
 • Niższe koszty i dbałość o środowisko – zastąpienie papierowych dokumentów wersją cyfrową eliminuje koszty drukowania, kopiowania, dystrybucji i archiwizacji. Redukuje koszty i ślad węglowy.
 • Usprawnienie pracy i komunikacji – opieczętowane dokumenty sa dystrybuowane drogą e-mailową, co usprawnia kontakty wewnętrzne i zewnętrzne firmy. Przyspieszenie i ułatwienie obsługi dokumentów poprawia komfort pracy i oszczędza czas pracowników.
 • Wizerunek nowoczesnej instytucji – dzięki stosowaniu cyfrowych narzędzi firma zyskuje wizerunek podmiotu, który szanuje czas swoich pracowników i klientów oraz dba o ekologię.


Dowiedz się więcej o zastosowaniach pieczęci elektronicznej:

DLA FIRM
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wejdź do naszego e-sklepu: 

 • wybierz Zestawy kwalifikowane pieczęci elektronicznej i skonfiguruj go,
 • podaj dane Twojej firmy do certyfikatu,
 • podaj dane osoby upoważnionej do odebrania zestawu w imieniu Twojej firmy. Pamietaj! W certyfikacie będą umieszczone wyłącznie dane podmiotu, a nie dane osoby upoważnionej,
 • wybierz jedną z 12 placówek KIR, w której zostanie odebrany zestaw – sprawdź listę naszych punktów,
 • podaj dane do faktury i zapłać.

2. Pobierz dokumenty wygenrowane po złożeniu zamówienia, podpisz je i wyślij do KIR. 
Pamietaj! Dokumenty (zamówienie oraz umowa, jeżeli jesteś nowym klientem) powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

3. Odbierz zestaw kwalifikowanej pieczęci elektronicznej w wybranej placówce. 
Pamietaj! Jeżeli chcesz wykorzystać pieczęć w ramach systemu płatności zgodnie z dyrektywą PSD2, zaznacz tę opcję przy składaniu zamówienia.

Instrukcja złożenia zamówienia na zestaw kwalifikowany pieczęci elektronicznej

Nasi klienci:

 • ALAB laboratoria
 • Białystok
 • Michelin
 • Luxmed
 • Wasko
 • Warmia i Mazury
 • Synevo
 • Siemens
 • Puławy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Diagnostyka